Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Mattijssen Juridisch Advies gevestigd te Utrecht (hier na te noemen: MJA):

1. MJA is een eenmanszaak die tot doel heeft een bedrijf te voeren op het gebied van de rechtspraktijk door middel van advisering en interim-management aan opdrachtgevers. MJA is gevestigd te Utrecht.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door MJA aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.

3. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door MJA, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

4. Iedere aansprakelijkheid van MJA is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

5. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheids-verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot EURO 500,- of, indien het door MJA voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot het bedrag van dat honorarium met een maximum van EURO 1.000,-..

6. De keuze van door MJA in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. MJA is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt MJA eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

7. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

8. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door MJA voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens MJA gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al degenen die namens MJA bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

9. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliŽnt het honorarium, vermeerderd met (reis-)kosten en omzetbelasting verschuldigd. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
MJA is steeds gerechtigd van de cliŽnt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

10. Betaling van declaraties van MJA dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliŽnt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Alleen betaling door overmaking op de ten name van de MJA gestelde bank- of girorekening dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliŽnt. Indien MJA invorderingsmaatregelen treft tegen de cliŽnt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering - met een minimum van 5 % van het openstaande saldo - ten laste van de cliŽnt.

11. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en MJA is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

12. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nummer 30211463 en kunnen ook worden geraadpleegd op www.mattijssenadvies.nl

Utrecht 23 januari 2006